SMART SCIENCE TO IMPROVE LIVES™
Open Search 购物车 0 查看购物车

产品详情

25℃下物理状态

 • 液体

产品大类

 • 合成聚合物

功能

 • 皮肤调理剂
 • 活性成分

区域供应状况

 • 亚洲
 • 北美
 • 拉丁美洲
 • 欧洲

产品应用

 • 身体护理
 • 眼部轮廓护理
 • 面部 / 颈部护理
 • 洁面产品
 • 足部护理
 • 防晒

消费者利益

 • 衰老

认证与标准

 • Halal
 • ISO 16128 - 天然衍生成分

法规监管

 • IECIC

产品手册和指南

Category: Technical brochure

Title: Osmocide™

TB Osmocide 1 to 4 English

Language: 英语 | Size: 1998.39kb

登录/注册
想了解产品的更多信息?

在线咨询

扫码咨询

热门应用